Od dnia 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę:

1) nie przekracza kwoty 574,00 zł netto,

2) oraz kwoty 664,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko  legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub  znacznym stopniu niepełnosprawności.(Dz.U. z 2012 poz.959)

Zgodnie z art. 15b ust. 2:

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu  dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 (Dz.U. z 2012 roku poz. 1255.)

Licznik odwiedziń: 82889