Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleci przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekaże kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głownie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Obowiązki asystenta rodziny

1. Prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

a) Edukacja i trening w zakresie gospodarowania budżetem domowym;

b) Edukacja i trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) Poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami;

d) Poradnictwo i wsparcie w pozyskaniu usług związanych z naprawą, zakupem, wymianą sprzętu gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw związanych z koniecznymi pracami remontowymi;

e) Edukacja i trening w zakresie organizacji dnia, szczególnie dzieci  (pory posiłków, aktywny wypoczynek, pory snu i odpoczynku);

 

2. Edukacja prozdrowotna:

a) Edukacja i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej w rodzinie;

b) Edukacja i trening w zakresie higieny;

c) Edukacja i trening rodziny w zakresie prawidłowego żywienia dzieci i ich pielęgnacji;

 

3.Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

a) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;                                  b) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;                c) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin oraz w razie potrzeby sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

6. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,   

7.  Wykonywanie innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.).

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

Asystent rodziny jest nowym stanowiskiem w strukturze samorządu. Jego zadaniem jest niezależnie od pracowników socjalnych zajmowanie się wyłącznie pomocą i pracą  z rodzinami.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy