Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Mrozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2013 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.08.2018 rok.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony.

Wyłączenia:  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-04.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kowalczyk, g.kowalczyk@mrozy.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257574190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach, ul. Armii Krajowej 12, 05–320 Mrozy

W bliskim otoczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy