Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Uchwała Nr XX/190/2012

Rady Gminy Mrozy

z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 9 lit.”h”, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 us.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku. Nr 175,poz.1362 z późn.zmianami) oraz art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) - uchwala co następuje

§ 1

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach stanowiący załącznik niniejszej uchwały

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały tracą moc:

1.Uchwała Nr XXXIX/259/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach;

2. Uchwała Nr XV/91/08 z dnia 29 lutego 2008 roku, zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Marek Rudka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX//2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach ;

W związku ze zmianą w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 roku Nr 175, poz.1362) w podziale zadań, wprowadzoną ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie(Dz.U Nr 92 , poz.753), oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2009 roku r. Nr 1 poz.7 z późn.zm.), zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodkowi zostały powierzone nowe zadania, dlatego też konieczne jest opracowanie nowego, jednego dokumentu, uwzględniające wcześniej wprowadzone zmiany i jak i zmiany wprowadzone cytowanymi wyżej ustawami oraz podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XX/190 /2012

z dnia 24 sierpnia 2012 roku

STATUT

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną gminy Mrozy utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Mrozy.

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest lokal Urzędu Gminy w Mrozach, ul.Mickiewicza 35

§ 3

Ośrodek działa w oparciu o przepisy;

1.ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2.ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późn.zm.)

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

4.ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Z 2009 roku poz.1223 z późn.zmianami)

5 uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XXX/223/97z dnia 11 sierpnia 1997 roku, w sprawie utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach”

6.niniejszego Statutu

7.Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka

8.innych przepisów prawa.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania:

1.zadania właśnie gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)

2.zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)

3.zadania wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn.zm.)

4.zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn.zm.).

5.zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 205, poz.1585 z późn.zm.).

6.zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008 roku Nr 164 poz.1027 z późn.zm.).

7.zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn.zmianami).

8.zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2009 roku r. Nr 1 poz.7 z późn.zm.).

9.zadania wynikające z innych ustaw.

§ 5.

1.Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do

zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach

odpowiadających godności człowieka.

2.Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1.przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2.pracy socjalnej

3.prowadzeniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury socjalnej

4.analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej,

5.realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6.rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6

1.Ośrodek realizuje zadania o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy oraz

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2.Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1 Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i i

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób

i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2.Sporządzanie zgodnie z art.16a, oceny w zakresie pomocy społecznej.

3.Udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym.

4.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

5.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

zdarzenia losowego.

7.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom

bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania

świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w

Narodowym Funduszu Zdrowia..

 1. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością, sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matka, ojcem lub rodzeństwem.
 3. Praca socjalna.
 4. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 5. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.
 6. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 7. Dożywianie dzieci i osób dorosłych.
 8. Sprawienie pogrzebu, w tym bezdomnym.
 9. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
 10. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie , również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 11. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.
 12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 13. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

21.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych.

22. Przyznawanie i i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomoc w naturze.

23.Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.

24.Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

25.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach

poradnictwa zawodowego o szkoleniach.

§ 7

1.Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1.organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3.prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla

osób z zaburzeniami psychicznymi,

4.realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz

rozwój specjalistycznego wsparcia,

5.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia,

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , a także udzielania schronienia,

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a ustawy

o pomocy społecznej,

7.wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2.Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2006 roku nr 139, poz.992 z późn. zm.).

3.Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Z 2009 roku Nr 1, poz.7 z późn. zm.)

4.Ośrodek realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych.

§ 8

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 9

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organu określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami,związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 11

1.Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2.Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Kierownik jest odpowiedzialny przed Wójtem za działalność Ośrodka, w szczególności

za należytą organizację pracy oraz za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.

§ 12

1.Kierownika Ośrodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje Wójt

2.Akta osobowe kierownika Ośrodka prowadzi Wójt Gminy

3.Pracowników Ośrodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje Kierownik

4. Akta osobowe pracowników Ośrodka prowadzi Kierownik

§13

1 W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

- Kierownik Ośrodka

- Pracownik realizujący świadczenia rodzinne

-.Pracownicy socjalni

2.Szczegółowy zakres działania, zadania, uprawnienia oraz odpowiedzialność pracowników określa regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta w drodze zarządzenia.

§14

 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego
 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy
 3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Mrozy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 15

Ośrodek używa pieczęci o treści:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-320 Mrozy

ul.Mickiewicza 35

NIP 822 174 44 76, REGON 005183519

woj. mazowieckie, tel/fax 257574715

§ 16

1.Obsługę finansowo księgową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Urząd

Gminy

2.Środki finansowe na realizację zadań i prowadzeni Ośrodka zapewniają:

 • Wojewoda Mazowiecki na zadania zlecone,
 • Rada Gminy Mrozy

3.Ośrodek przedkłada w terminie przewidzianym do składania wniosków budżetowych

projekt planu finansowego na następny rok.

4.Na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Mrozy rocznego budżetu Gminy Mrozy

Ośrodek dostosowuje wydatki do uchwały budżetowej.

§ 17

Kierownik Ośrodka kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka.

§ 18

Ośrodek opracowuje półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów oraz inne sprawozdania, jeżeli obowiązek opracowania wynika z innych przepisów.

§ 19

Prawa i obowiązki określają :

1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,

poz.1458).

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398)

3.Przepisy Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy.

4.Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.)

5.Wewnętrzne regulaminy

6.Inne przepisy prawa

§ 20

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawują:

1.Wojewoda Mazowiecki.

2.Wójt Gminy

3.Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej

§ 21

1.Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego

Statutu.

2.Propozycje ewentualnych zmian niniejszego Statutu kierownik Ośrodka przedstawia

Wójtowi Gminy

3.Każdorazowa zmiana treści Statutu wymaga uchwały Rady Gminy

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne właściwe przepisy prawa.

UCHWAŁA Nr XXIV/276/2013

Rady Gminy Mrozy

z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 9 lit.”h”, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 us.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku. Nr 175,poz.1362 z późn.zm.) - uchwala co następuje:

§ 1.

wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonego uchwałą Rady Gminy nr XX/190/2012, z dnia 24 sierpnia 2012 roku;

w § .4 pkt 2 wprowadza się następującą zmianę:

Siedziba Ośrodka mieści się w; Mrozy, ul. Armii Krajowej 12

w § 5 pkt 1 .wprowadza się zmianę: Ośrodek używa pieczęci o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05-320 Mrozy, ul.Armii Krajowej 12

woj.mazowieckie, tel/fax 257574715

NIP 822 -174 -44 -76, Regon 005183519

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Marek Rudka

Uzasadnienie:

powyższe zmiany w statucie spowodowane są zmianą od 7 stycznia 2013 roku, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z ulicy Mickiewicza 35, na ul. Armii Krajowej 12.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy