Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego

przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki z tytułu:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
g) rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
Wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992), składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem  o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość dodatku - 400 zł.

Ustawa określa przypadki, w których wsparcie nie przysługuje. Odnoszą się one do sytuacji osoby pobierającej dodatek czyli matki, ojca, opiekuna. Osoba ta nie otrzyma dodatku jeśli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawali w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniają dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Od stycznia 2009 r. ustawodawca dopuścił możliwość podejmowania umowy zlecenia przez osoby korzystające z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jeżeli praca ta nie uniemożliwia jej sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zamiar podjęcia takiego zatrudnienia należy zgłosić w tutejszym Ośrodku. Pamiętać należy, iż uzyskany dochód będzie doliczony do dochodu rodziny.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Prawo do dodatku przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.
Dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach:
1. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny  i obowiązek nauki (a także podstawowej lub gimnazjum w przypadku niepełnosprawnego dziecka lub niepełnosprawnej osoby uczącej się). Chodzi o sytuację, kiedy dziecko mieszka np. w internacie. Dodatek związany z zamieszkiwaniem wypłacany jest w wysokości 90 zł miesięcznie.

2. Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek związany z dojazdem wypłacany jest w wysokości 50 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje w okresie zasiłkowym, przez 10 miesięcy w roku - od września do czerwca - czyli przez okres uczęszczania do szkoły.
 
Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku:
 • dokument lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Pod pojęciem osoby samotnie wychowującej dziecko należy rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości :

 • 60,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy