Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/ 2013

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

z dnia 2 stycznia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

 

Na podstawie § 3 pkt.12 uchwały Nr XX/190/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Rady Gminy w Mrozach, w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach zarządzam co następuje;

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , nadany Zarządzeniem Nr 1/2008 Kierownika Ośrodka z dnia 17 marca 2008 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROZACH

 

§1.

 

Regulamin Organizacyjny jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania, uprawnienia, obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.

 

§2.

 

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Mrozy

 

§3.

 

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • kierownika ;

 • zastępca kierownika - inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i spraw funduszu alimentacyjnego;;

 • pracownicy socjalni;

  § 4

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego orz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.

Zadania oraz zasady działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach określa Statut

§ 5

 

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności:

1. Podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji w zakresie zadań

zleconych oraz zadań własnych gminy na podstawie upoważnień w sprawie

upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z

zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, do wydawania decyzji

administracyjnych dotyczących postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z

funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy oraz innych upoważnień.

W razie nieobecności kierownika decyzje administracyjne podejmuje zastępca

kierownika i Wójt Gminy.

Decyzje administracyjne może podpisywać również inny pracownik GOPS jeżeli

zostanie do tego upoważniony przez Wójta Gminy, na wniosek kierownika GOPS.

Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponosi upoważniony pracownik.

2. Sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji,

3. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej,

4. Dokonywanie podziału zadań uprawnień odpowiedzialności między podległych

pracowników,

5. Czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań GOPS w Mrozach,

reprezentowanie GOPS w Mrozach na zewnątrz,

 

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych.

7. Prowadzenie spraw bieżących ośrodka

8. Systematyczne dokonywanie oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

9. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz

przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

10. Określanie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka,

11. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy,

12. Przestrzenie dyscypliny pracy oraz egzekwowanie jej od pracowników Ośrodka,

13. Przestrzeganie przepisów BHP,

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb oraz poleceń Wójta

Gminy.

 

 

§ 6.

 

Do podstawowych obowiązków pracowników socjalnych należy:

 1. Praca socjalna,

 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie n świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 5. Udzielnie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób, rodziny, grup i środowisk społecznych,

 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych n podniesienie jakości życia,

 10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami kierownika

 11. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie,przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

 12. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie

 13. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwianiem spraw,

 14. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków,

 15. Wnioskowanie o udzielenie pomocy i organizowanie świadczeń pieniężnych, w naturze, w usługach – zgodnie z możliwościami Ośrodka i potrzebami podopiecznych

 16. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej w systemie informatycznym Pomost,

 17. Sporządzanie listy wypłat,

 18. Dokonywanie analizy, składanie informacji z realizacji powierzonych zadań,

 19. Wprowadzanie danych z wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego Pomost oraz obsługiwanie systemu Płatnik (ubezpieczenia zdrowotne i społeczne świadczeniobiorców),

 20. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłaceniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 21. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z KPA oraz tajemnicy służbowej i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 22. Podnoszenie swoich kwalifikacji,

 23. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

 24. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,

 25. Archiwizacja dokumentów.

 

§ 7.

 

Do zadań pracownika do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy odpowiednio do zajmowanego stanowiska:

 1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków,

 2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 3. Prowadzenie teczek świadczeniobiorców,

 4. Prowadzenie kart świadczeń podopiecznych,

 5. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub odmowa przyznania świadczeń rodzinnych,

 6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 7. Sporządzanie list wypłat świadczeń,

 8. Składanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 9. Planowanie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 10. Przeprowadzanie wywiadów u dłużników alimentacyjnych, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

 11. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie Wojewodzie w formie elektronicznej,

 12. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

 13. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie, przestrzeganie terminów załatwienia spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,

 14. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie,

 15. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwieniem spraw,

 16. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

 17. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań,

 18. Archiwizacja dokumentów.

 

 

§ 8.

 

Do podstawowych obowiązków księgowego jednostki należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Sporządzanie list płac pracownikom zatrudnionym w GOPS

 3. Prowadzenie pracowniczych kart wynagrodzeń oraz wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach,

 4. Kontrolowanie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami wypłat wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych,

 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz składek od wypłacanych świadczeń,

 6. Opracowywanie planu finansowego w zakresie działania jednostki i jego realizacji,

 7. Analiza wykorzystania wszystkich przydzielonych środków, planowanie i czuwanie nad prawidłowością dokonywanych wydatków oraz informowanie kierownika jednostki o brakach środków finansowych na poszczególne zadania

 8. Przygotowywanie projektów, zarządzeń i dyspozycji w sprawach finansowych,

 9. Zatwierdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym

 10. Organizowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowych,

 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: planu konta, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

 12. Prowadzenie rejestru zakupu środków trwałych,

 13. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Jednostki oraz jego zmian,

 14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie dyscypliny księgowej – finansowej,

 15. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych, bilansu rocznego, deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

 16. Bieżące i terminowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 17. Informowanie kierownika Jednostki o spostrzeżonych i stwierdzonych nieprawidłowościach ujawnionych przy kontroli dokumentów w zakresie nierzetelnego i niezgodnego z przepisami prawa działania w operacjach materiałowo – finansowych.

 

§9.


Szczegółowe zakresy czynności, uprawnienia i odpowiedzialności pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określają zakres czynności, zatwierdzone przez kierownika Ośrodka.

§10.

 

Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych, zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i służbową.

 

§11.

 

Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu kierownikowi jednostki w celu zapoznania się i wydania dyspozycji wykonawczych. Zadekretowaną korespondencję przekazuje się do dalszego załatwienia pracownikom Ośrodka.

 

§12.

 

 1. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.,

 2. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

 

§13.

 

 1. Pracownik w razie potrzeby wyjścia w czasie pracy do załatwienia spraw służbowych powinien wpisać się do zeszytu wyjść służbowych,

 2. Pracownik w razie konieczności wyjścia w sprawach osobistych w czasie pracy powinien uzyskać zgodę przełożonych oraz wpisać się do zeszytu wyjść prywatnych,

 3. Wyjazdy służbowe (delegacje) pracowników ewidencjonowane są w książce wyjazdów służbowych,

 4. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności, przewidywanym terminem jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności,

 5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa wyżej może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku.

 

§14.

 

W sprawach nieregulaminowych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

§15.

 

Zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka pracownik potwierdza podpisem.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy